Siirry sisältöön

Tervetuloa tutustumaan julkisten hankintojen suunnittelun toimintamallin versioon 2

Keräämme 16.–29.1.2023 palautetta julkisten hankintojen suunnittelun toimintamallin versiosta 2. Mallin on tarkoitus hyödyttää sekä pk-yrityksiä että kuntia kestävämpien ja markkinalähtöisempien hankintojen suunnittelussa.

Anna palautetta toimintamallin versiosta 2

Keräämme 16.–29.1.2023 palautetta julkisten hankintojen suunnittelun toimintamallin versiosta 2. Toivomme runsaasti palautetta pk-yrityksiltä, julkisia hankintoja työssään tekeviltä asiantuntijoilta ja kuntajohtajilta. Kaikki palaute on erittäin arvokasta, sillä sen perusteella viimeistellään lopullinen toimintamalli keväällä 2023.

Tutustu toimintamallin versioon 2

Tutustu toimintamallin versioon 2 alla olevien linkkien (pdf-tiedostojen) kautta.

Palautetta voi antaa anonyymisti kyselylomakkeen kautta.

Siirry antamaan palautetta

Julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli

Toimintamalli on suunnattu kunnille ja pk-yrityksille. Sen toivotaan hyödyttävän kunnassa hankinnoista vastaavia henkilöitä, oman toimensa ohella hankintoja tekeviä, kuntajohtoa, pk-yrityksiä sekä kuntalaisia, joille hankitaan kestävämpiä, tarpeellisia ja parempia palveluita.

Toimintamalli on rakennettu niin, että se soveltuisi eri kokoisille kunnille ja erilaisille hankintaorganisaatiomalleille riippumatta hankintojen määrästä, kokonaisarvosta tai jakautumisesta eri toimialoille. 

Toimintamalli koostuu kahdesta osasta: tavoitteista ja toimintatavoista.

Tavoitteet

Mallin päätavoite on "Hyvää elämää kestävillä hankinnoilla". Päätavoite koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Kestävä kehitys sisältää kestävän kehityksen linjaukset ja erilaisten kestävyyskriteereiden käytön.
  • Avoimuus sisältää osallistavien toimintatapojen käytön, jatkuvan vuoropuhelun, aktiivisen viestinnän hankintojen merkityksestä ja avoimen tiedon jakamisen hankinnoista.
  • Kumppanuus sisältää kunnan ja yritysten pitkäjänteisen yhteistyön edistämisen sekä palveluiden kehittämisen kuntalaisille yhdessä yritysten kanssa.

Toimintatavat

Toimintatapa-osiossa kuvataan tavat, joilla mallin tavoitteisiin päästään. Toimintatapojen perustana on johtamiseen liittyvät toimintatavat, jotka mahdollistavat kumppanuuden rakentamisen yritysten kanssa, jatkuvan vuoropuhelun ja viestinnän sekä yksittäisten hankintojen tekemisen uusilla toimintatavoilla. Hankinta-asiantuntijan kohdalla jatkuva vuoropuhelu ja viestintä on jaettu kunnan sisäisiin ja yrittäjien kanssa sovellettaviin toimintatapoihin. Toimintatavoista kunta, yrittäjä tai kuntajohtaja voi poimia itselleen sopivan valikoiman.

Kehittämistyön taustaa

Julkisten hankintojen merkitys on yhä tärkeämpi kestävän kehityksen edistämisessä ja kansalaisten elämän parantamisessa. Pienille ja keskisuurille yrityksille aukeaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun julkinen sektori luo kysyntää kestäville ja digitaalisuutta hyödyntäville palveluille ja tuotteille.

Kehitämme Helsinki-Uusimaa - kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 -hankkeessa julkisten hankintojen suunnitteluvaiheen toimintamallia, jonka avulla voidaan

  • kehittää suunnitteluvaihetta osallistavammaksi ja markkinalähtöisemmäksi
  • helpottaa pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin
  • lisätä eri toimijoiden ymmärrystä ja osaamista kestävistä ja vaikuttavista hankinnoista

Toimintamallia on kehitetty yhdessä käyttäjien kanssa, joten mallin käyttäjät ovat keskeisessä roolissa sen kehittämisessä. Toimintamallin 2. versio on muotoiltu hankintavastaavien ja pk-yritysten haastatteluiden, havainnoinnin, taustamateriaalien, yhteiskehittämistyöpajojen ja sidosryhmäkeskustelujen pohjalta. Siinä on huomioitu myös 1. versiosta saatu palaute. Lopullinen toimintamalli viimeistellään keväällä 2023 ja siinä otetaan huomioon tämän version palautteet. 

Lisätietoja: